10 punten

  1. Wij geloven dat de Bijbel het geïnspireerde Woord van God is en de basis voor alles wat wij geloven.
  2. Wij geloven dat het Evangelie van onze Here Jezus eeuwig en onveranderlijk is, “…een eeuwig Evangelie, om te verkondigen aan degenen die op aarde wonen, en aan alle natie en geslacht en taal en volk… “(Openb. 14:6)
  3. Wij geloven dat het menselijk leven vanaf de conceptie een gave van God is; daarom moet het gerespecteerd en beschermd worden.
  4. Wij geloven dat de ouders verantwoordelijk zijn voor het onderwijs dat hun kinderen ontvangen. Onderwijs dat gegrond is op Bijbelse waarden, voert een natie naar het toppunt van zijn kunnen. Het is de plicht van de overheid om ieder mens in de gelegenheid te stellen onderwijs te ontvangen dat in overeenstemming is met Bijbelse waarden.
  5. Wij geloven dat het Bijbels beginsel van privé-eigendom en vrij ondernemerschap onlosmakelijk verbonden is met verantwoordelijk rentmeesterschap.
  6. Wij geloven in het belang van Bijbelse waarden en verwerpen daarom elke poging om deze te ondermijnen.
  7. Wij geloven dat personen, gezinnen en naties worden verhoogd door inachtneming van Bijbelse waarden en verwerpen daarom de verwoestende doctrines van atheïstische of occulte aard.
  8. Wij geloven dat het gezin (man en vrouw verenigd in een huwelijk en hun kinderen) de basis vormt van een sterke en gezonde maatschappij, wanneer er tussen man en vrouw, kinderen en ouders, Bijbelse verhoudingen bestaan.
  9. Wij geloven dat bekering en geloof in Christus de enige blijvende oplossing is voor de door de zonde ontstane problemen op persoonlijk,maatschappelijk en economisch gebied
  10. Wij geloven dat de overheid verantwoordelijk is tegenover God en daarom een klimaat behoort te scheppen dat Bijbelse waarden bevordert, en niet het morele verval.