Ontslagen omdat homoseksualiteit zonde wordt genoemd

Onlangs las ik een artikel met de volgende titel: “Student die homoseksualiteit een zonde noemde, verliest rechtszaak en is van school gestuurd.”
De christelijke man, die studeerde aan de Britse Sheffield University, uitte zijn christelijk standpunt als volgt: “Homohuwelijk is zonde, of we dat nu leuk vinden of niet. Het zijn Gods woorden en de gevoelens van een mens zouden Zijn woorden niet veranderen.” Hij voegde eraan toe dat “de Bijbel en God homoseksualiteit als een zonde definiëren.”
Hierop werd de man onmiddellijk geschorst.
Hij vocht dit aan via de rechtbank vanwege zijn recht op de vrijheid van meningsuiting. De rechtbank deed de uitspraak dat de opmerkingen kunnen worden beschouwd als veroordelend, onverenigbaar met het dienstverleningsethos en discriminerende intenties kunnen suggereren.
De student was het oneens met deze uitspraak. Hij zei dat hiermee de kille boodschap werd gegeven dat je als christen met traditionele christelijke standpunten, je deze niet moogt uiten omdat je anders je werk kunt verliezen.

Ik heb zojuist oude archieven van CFT opgeruimd. In de jaren ’90 hebben we als CFT een schrijfactie gehouden tegen het toenmalige wetsvoorstel om discriminatie van homoseksualiteit strafbaar te maken.
Plots viel mijn oog op een brief van een politieker die hij gericht had aan CFT als antwoord op een van onze brieven. De politicus schreef hierin, ik citeer: “Het is zeker niet de intentie van deze wet om mensen te beknotten in hun geloofs- of levensovertuiging.”
Wat zou deze politieker nu als commentaar geven op dit bovenstaand artikel?
Wij hebben de toenmalige politieke beslissing aangevochten met juist deze argumentatie, namelijk dat uiteindelijk deze wet wel degelijk onze geloofsovertuiging zou inperken. En ik durf zelfs te stellen dat het wel degelijk de intentie van deze wet en de politiekers was, om dit uiteindelijk te bereiken, namelijk om deze “intolerante” christenen monddood te maken. En het spijtige is dat wij gelijk hebben gekregen. De huidige seculaire regeringen zijn als het ware onze geesten aan banden aan het leggen.
Dank God dat zij het evangelie niet aan banden kunnen leggen, want onze God staat boven dit alles.